Jedním z nejvýznamnějších zákonů našeho stvořeného vesmíru je zákon polarit. Tento zákon známe všichni moc dobře z každodenních situací, které zkouší a trénují naši lidskou duši, aby ji připravily na vyšší úrovně existence a tvoření. Je to neustálý pohyb energií nahoru a dolů. Tímto pohybem neboli pulzací vesmíru se zabývali mudrci celého světa již od počátku lidské éry – což mimochodem není tak úplně nedávno, a rozhodně se nejedná o dobu, o které se dovíme z moderních učebnic dějepisu. Nejen ti nejmoudřejší, ale i celá naše civilizace na její kolektivní úrovni už dávno přišli na to, že tyto pohyby jsou zkrátka součástí stvořeného a projeveného vesmíru. Je to tak, prostě to tady JE (samozřejmě na jisté úrovni se také jedná o iluzi). A je pouze na každém z nás, jestli se naučí na vesmírných vlnách surfovat  a jaká bude kvalita jízdy.

Co jsou to polarity? Zřejmě se jedná o vlastnosti, kvality nebo stavy, které jsou vůči sobě v opozici, ale zároveň se nacházejí na stejné škále. Může se totiž lehce stát, že láska přeroste v nenávist nebo radost ve hněv a podobně. To dokazuje, že tyto stavy mají zkrátka stejnou podstatu a záleží jedině na nás, kterou z polarit si zvolíme. Když se láska proměňuje v nenávist nebo radost ve hněv, tak se jedná o pouhé snížení vibrací stejné podstaty.

Co to je snížení vibrací a jak hluboko se můžeme dostat? Snížení vibrací je děj, během kterého dochází ke zpomalení kmitu částic, a z hlediska teorie o absolutní nule k úplnému zastavení dojít nemůže. Nic ve stvořeném a projeveném vesmíru se nemůže zastavit a zůstat bez pohybu, z čehož vychází i to, že neexistuje ani absolutní dno vibrací, do kterých se můžeme dostat. Můžeme tedy padat na dno do nekonečna – ale kupodivu to můžeme změnit vlastním rozhodnutím. Rozhodnutí dostat se zpátky do původní vibrace samozřejmě není lehké. Nějaké triky prozradíme dále.

Starověcí čínští mudrci nazývali tyto polarity JIN a JANG. Jsou to dvě základní síly, které působí ve vesmíru. Můžeme se s nimi setkat každý den, každou hodinu i každou minutu. Tento prazákladní vzorec naší existence se odráží opravdu v každém ději a můžeme ho přijmout do života dvěma různými způsoby. Buď tyto síly pracují pro nás, nebo proti nám. Jiná možnost není. JIN je ženská, temná (nikoliv zlá), chladná, pasivní, pohlcující polarita a JANG je naopak polaritou mužskou, světlou, teplou, aktivní, vyzařující. Rozhodně není jedna polarita lepší než druhá, bez každé z nich by se náš hmotný vesmír okamžitě rozpadl. Samozřejmě, že v našem jsoucnu existují i úrovně, kde polarity již neexistují, ale popisujeme teď roviny, pro které je tento zákon prozatím kauzální.

Většina zla v našem světě (i v světě jiných) pochází ze špatné interpretace té temnější polarity. Bytosti si v zapomnění přestaly uvědomovat, že obě polarity jsou součástí našeho vesmíru, a začaly temnou polaritu potlačovat. S tím samozřejmě souvisí i velmi závážné potlačování ženské energie, jehož jsme svědky. Veškeré zlo je tedy výsledkem potlačené a nepochopené temné polarity. Protože, jak víme, pokud jakoukoliv energii někde potlačujeme v jejím projevu, tak se zákonitě projeví někde jinde – a většinou ne zrovna v té podobě, v jaké ji očekáváme. Pro jistotu ještě jednou ve zkratce – TEMNÁ POLARITA NENÍ POLARITOU ZLA!

Základní technikou, jak surfovat na vlnách polarit, je tedy přijmout obě polarity jako naprosto rovnocenné. Pokud toto neuděláme, budeme během surfování neustále v disharmonii a naštvaní, pokud zrovna nebudeme na vlně. A to samozřejmě nikoho nebaví. Vzpomeňme si také na základní poučku zasvěcence jménem Thovt (Hermes Trismegistos), který se skupinou dalších mudrců založil starověký Egypt, vycházejíc ze znalostí, které přinesl z Atlantidy po její poslední potopě. Tato poučka zní: „Jest pravdivé, jest jisté, jest skutečné, že to, co jest dole, jest jako to, co jest nahoře a to, co jest nahoře, jest jako to, co jest dole, aby dokonány byly divy jediné věci“. Samozřejmě mnohoúrovňovost této věty přesahuje rámec tohoto textu a možná i rámec celého lidstva vůbec, ale můžeme si z toho pro začátek vzít zjednodušenou verzi, která zní: „Jak nahoře, tak dole“. Základním významem tohoto tvrzení je poznání našeho vesmíru z hlediska analogií. Například veškeré vesmírné pohyby energií se zrcadlí ve všech pohybech energií v našem těle atd.

Pokusme se z toho převzít i jakýsi Thovtův návod na chování podle toho, v jaké energetické fázi se zrovna nacházíme. Pokud zrovna cítíme, že jsme chytili vlnu jangové energie, a cítíme, že se nám momentálně všechno daří a osud nám přeje (jsme nahoře), tak se zachovejme jinově, tedy uvolněme se a pouze si užívejme jízdu. Pokud cítíme, že jsme chytli vlnu jinové energie (jsme dole), tak se zachovejme jangově, tedy buďme aktivní a vezměme svoji energii do vlastních rukou. Tímto způsobem dokážeme jako lidské bytosti vykrátit polarity a dostat se mimo dosah jejich vlivů. Je to ta fáze, kdy začínáme být opravdovými tvůrci své reality a přebíráme odpovědnost za všechno, co se nám v životě děje. Postupnou prací s polaritami se dostáváme hlouběji do jejich mystéria a poznáváme, že je opravdu jenom na nás, zda se budeme ve vlnách plácat, nebo zda nad nimi převezmeme absolutní kontrolu.

Další úrovní pochopení a ovládání polarit je jejich synergická kombinace, při které vyzveme vlastnosti obou polarit k absolutní spolupráci. Energie se tedy nezačnou negovat, ale začnou se navzájem násobit. Tato synergie je základem pradávné tantrické nauky. V povědomí bývá Tantra obecně spojováná se sexuálními praktikami, tato úroveň je ovšem tou nejzákladnější, již tato duchovní disciplína nabízí. Ve středověkých tantrických klášterech bývali dva lidé dlouhá léta připravováni celou řadou technik bez dotyků. Postupně dospívali k opravdovému pochopení mystéria polarit a teprve pak se začaly pomalu přidávat techniky jemně dotykové. Sexuální spojení bylo až korunou celého výcviku a jednalo se o kompletní dokončení spojení dvou bytostí na všech jejich úrovních.

Mistrovskou úrovní zvládnutí polarit je transmutace. Toto téma je tak rozsáhlé, že si zasluhuje samostatný rozbor. Jen v dějinách alchymie, která se tímto tématem zabývá, byly napsány tisíce publikací. Ty nejkvalitnější svazky již dnes samozřejmě nejsou přístupné pro veřejnost a využívá jich pouze hrstka lidí. Zjednodušeně se transmutace zabývá převedením jistých substancí z nižších úrovní jejich kvalit do úrovní vyšších.

Čím dál se naše duše bude posouvat k opravdovému porozumění polaritního vesmíru, tím více si bude uvědomovat, že každá polarita má stejnou podstatu. Jedná se o nedílné součásti jediné a dokonalé harmonie. Bytost pochopí, že vše ve vesmíru je pouze jediná energie, která pod různými lomy světla může nabírat jinou podobu. Veškerá duchovní práce by měla směřovat k finálnímu vystoupení z této duální determinace našeho vesmíru a k ukotvení naší bytosti v neutralitě mezi oběma póly, protože pouze ve stavu absolutní rovnováhy můžeme objevit ten opravdový zdroj bezpodmínečné Lásky.

I přes veškerou snahu jenom lehce nastínit mystérium polarit zůstává největším pokladem vaše osobní zkušenost a váš osobní kontakt s nimi. Hrajte si, zkoušejte si tuto úžasnou hru a zdokonalujte svou duši.

08.06.2016 Denis Cevan (Praha)